KRST KRISTA PÁNA (A)

Nedeľa 8. január 2023
Mt 3, 13-17

Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?“ Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Potom mu už neodporoval. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“
(Mt 3, 13-17)

Prečo sa Ježiš dáva pokrstiť? Klasický výklad vychádza z toho, čo sa hovorí v Liste Hebrejom: „Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby… odčinil hriechy ľudu” (Hebr 2,17). Ježiš, ktorý bol pokrstený Jánom v Jordáne, prejavuje vo všetkom solidaritu s hriešnikmi napriek tomu, že nepoznal žiaden hriech.

Evanjelium nám hovorí, že hneď ako bol Ježiš pokrstený, „vystúpil“ z vody. To, že „vystúpil“ znamená, že predtým „vstúpil“. Tento Ježišov výstup z Jordánu nám tiež pripomína prechod synov Izraela s Jozuem cez tú istú rieku. Treba poznamenať, že meno Jozue v hebrejčine má rovnaký význam ako meno Ježiš – „Boh zachraňuje“. Ako Jozue viedol ľudí cez Jordán, aby sa zmocnili zasľúbenej zeme, tak nás Ježiš v tej istej rieke vedie od smrti starého človeka k novému životu v Duchu.

Aj ty a ja sme povolaní stotožniť sa s ním – umieraním sebe a vstávaním k novému životu v ňom!

o. Giuseppe