Všetkým bratom a sestrám z Oáz – Realít Koinonie ján krstiteľ

Kristus vstal z mŕtvych!

„Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali“
(Mt 2,10)

Drahá sestra, drahý brat,

vstupujeme do obdobia adventu a citácia z evanjelia podľa Matúša je v pravom zmysle slova svetlom. Chcel by som, aby nám metafora hviezdy, ktorá je hodná nasledovania, pomohla v tomto konkrétnom liturgickom čase. A nielen to, ale aby sa stala štýlom života na našej pozemskej ceste, kým sa stretneme s Milovaným.

Hviezdy sa objavujú na oblohe počas noci, keď je tma a chlad, a nie počas dňa. Kráčame v zložitom a neustále sa meniacom historickom kontexte. Okrem skutočných vojen sme svedkami konfliktov na politickej, sociálnej a cirkevnej úrovni.

Citujem vyjadrenie, ktoré pápež František prvýkrát vyslovil v roku 2019, ešte pred pandémiou, pri príležitosti svojho vianočného pozdravu Rímskej kúrii: „To, čo prežívame, nie je len éra zmien, ale zmena éry.“

Z tohto výroku vyplýva, že nejde len o udalosti, ktoré sme už v dejinách videli, ale o to, že jeden svet ustupuje inému. Teda istoty sa stávajú neistými a stabilita premenlivou. Tento úsudok ovplyvňuje náboženstvá, politiku, morálku, inštitúcie, pohľad na človeka s jeho právami a povinnosťami.

My, veriaci v Ježiša, určite nie sme voči tomu všetkému imúnni, ale povzbudení slovami apoštola: „aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej“ (1 Sol 4,13),môžeme rásť vo vedomí svojho povolania a s jeho pomocou premeniť túto chvíľu na príležitosť, svedčiť o tom, že žijeme vo svete, ale že už patríme do kráľovstva, ktoré nás čaká.

Práve v tomto kontexte sme povolaní zanechať rozdiely a žiť svoju nádej naplno a spoločne. Vieme totiž a veríme, že Ježiš je Pánom dejín a je to on, kto ich vedie k ich konečnému cieľu, ako sám hovorí: „Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec“ (Zjv 22,13).

Keď sa teda zotmie a Slnko spravodlivosti sa nám zdá byť ďaleko, on nás neopúšťa, ale vedie nás hviezdou, ktorá je pre tých, čo zdvihnú hlavu a hľadia na ňu, zdrojom radosti a istoty. Istoty, ktorú oživuje dôvera, že napriek nepriazni osudu zotrváme v ňom a sme na neho odkázaní.

Tou hviezdou je jeho Slovo, ktoré je schopné osvetliť, viesť, uzdraviť a vytvoriť to, čo ešte nie je. Hviezda predstavuje jeho prisľúbenia a my, Koinonia Ján Krstiteľ, spolu s Cirkvou a v Cirkvi prorocky stelesňujeme „už“ nemenné pravdy a „ešte nie“ nové, ktoré majú prísť. Hviezda je zdrojom radosti, pretože žiariac v tme nám pripomína, že sme ľudom na ceste, ktorý sa otvára nádeji na to, čo ho čaká: „Hľa, ja robím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine“ (Iz 43,19)..

Drahí, čas adventu je časom Slova, ktoré sa ohlasuje, modlí a žije na osobnej a komunitnej úrovni s vedomím, že po noci prichádza deň, po pôrodných bolestiach prichádza narodenie. Nechajme sa preto viesť hviezdou, lebo ona nie je len hviezdou, ale aj cieľom našej cesty: „Ja som Koreň a Rod Dávidov, Žiarivá ranná hviezda“ (Zjv 22,16).

Ostáva mi teda len popriať vám plodnú adventnú cestu, radostné Vianoce a úspešný nový rok!

Rím, 30. novembra 2023

o. Giuseppe De Nardi
Generálny pastier