23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (A)

Nedeľa 10. september 2023
Mt 18,15-20

A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“
(Mt 18,19-20)

Amen“ je hebrejský výraz, ktorý sa v Matúšovom evanjeliu vyskytuje asi 30-krát, a keď je na začiatku Ježišových prejavov, prekladá sa ako „veru“. Dodáva reči vážnosť, ale predovšetkým naznačuje, že to, čo sa ide povedať, je hodné viery, pravdivé, isté a záväzné pre toho, kto to vyslovuje, v tomto prípade pre samotného Ježiša. Musíme preto venovať veľkú pozornosť slovám, ktoré nasledujú po amen. Ježiš hovorí o modlitbe spoločenstva a o podmienkach jej účinnosti:

– byť vo dvojici (minimálne);

– prosiť. Je to nevyhnutná podmienka, bez ktorej nič nedostaneme. Prosiť nielen o niečo, ale o čokoľvek. Aj o veľké milosti, uzdravenia…;

– jednomyseľne. Je tu použité grécke sloveso symphonèo, doslova harmonické ladenie mnohých hudobných nástrojov. Odtiaľ pochádza aj slovo „symfónia“.

Sme povolaní k tomu, aby sme sa v rodinnej modlitbe alebo modlitbe spoločenstva jednomyseľne „zladili“, aby sme neboli „rozladení“. Je to najchúlostivejší bod takejto modlitby, pretože to neznamená len jednotu v úmysle a súhlasiť s prosbou, ktorú treba adresovať Otcovi, ale znamená to aj dosiahnutie súladu v účasti na modlitbe toho druhého tak, že vyjdeme z víru nášho sebectva, že budeme jedno srdce a jedna duša (pozri Sk 4, 32); v skratke „vytvoriť symfóniu“.

Naladenie našich nástrojov znamená zmieriť sa, pozrieť sa jeden druhému do očí a otvoriť svoje srdcia, vypustiť akúkoľvek ťažobu alebo tieň, ktorý môže byť v nesúlade s modlitbou. Pretože tak ako sa rozladí nástroj, ktorý zostal na príliš chladnom alebo príliš horúcom mieste, tak sa stane aj s naším srdcom. Len vďaka odpusteniu a zmiereniu sa naša modlitba stáva symfóniou, ktorá stúpa k nebu a prináša požadované milosti. Ježiš to prisľúbil a zaručil sa za to slovom amen.

Už viac nežime ako rezignovaní kresťania. Ježiš nás nabáda, aby sme prosili spoločne, jednomyseľne, zmierení, s dôverou a istotou, že dostaneme to, o čo prosíme, pretože on prosí Otca spolu s nami.

o. Giuseppe