4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (A)

Nedeľa 29. január 2023
Mt 5, 1-12

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.“
(Mt 5, 1-12)

Každá veta Ježišovej reči začína výrazom „blahoslavení“ – v gréčtine makàrioi, teda tí, ktorí žijú v šťastí, pretože sú naplnení všetkým dobrom, všetkým, čo si človek môže priať! Tento životný stav sa prekvapivo javí v kontraste s tým, čo nasleduje. Je v kontraste s vonkajšou podmienkou, ktorá ho určuje: chudoba, plač, hlad a smäd po spravodlivosti, prenasledovanie. „Chudoba“ nepochybne znamená nedostatok materiálnych statkov, ale nielen to. Evanjelista dodáva „v duchu“ – teda ide o tú jednoduchosť, ktorá nám pomáha reagovať na protivenstvá a nedostatky všetkého druhu, s ktorými sa v živote stretávame a ktoré, ak sú prijaté s úprimnou mysľou, robia nás dôverujúco závislými na prozreteľnom Otcovi.

Ďalšie štyri požiadavky – tichosť, milosrdenstvo, čistota srdca a schopnosť šíriť pokoj – sú vlastnosti, ktoré si v sebe musíme pestovať, lebo aj prostredníctvom nich môžeme prekonať protivenstvá, ktoré na nás útočia. Problém je ako kameň. Ak ho necháme na sebe, skôr či neskôr nás rozdrví. Ak si ho však dáme pod nohy, pozdvihne nás! Podľa Ježišovej reči môže byť dnešný problém zajtrajším víťazstvom. Závisí to od nás!

Tu sa teda ľudské kritériá obracajú. Nepočíta sa ten, kto má, ale počíta sa ten, kto sa najviac podobá nášmu Otcovi, ktorý je na nebesiach!

o. Giuseppe